زندگینامه محمود مانیان

محمود مانیان در چهارم دی ۱۲۹۹خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش، میرزا سلیمان، پیش از تولد وی درگذشت. پدرش، اهل تهران و مادرش، خدیجه نقاشان، شیرازی بود. محمود، دوران ابتدایی را در مدرسه ترقی و تا کلاس دهم را در دبیرستان اقدسیه گذراند.

Read more