ساحل شادی

بشتاب تا به ساحل شادی شنا کنیم

خود را ز شرّ کوسۀ غم‌ها رها کنیم

بر هم زنیم خانۀ دل‌های پر زکین

کاشانه‌ای ز عشق و محبت بنا کنیم

دور از چرا و چون و هیاهوی فتنـه‌خیز

جشنی بـه شکر بودن با هم بپا کنیم

ساز خوشی ز پنجه استاد بشنویم

جان را به پای یار خوش‌‌الحان فدا کنیم

تـا کی مشوّشیم ز بیم نبود و بـود

تا کی خود از سلامت و شادی جدا کنیم

در باغ و بوستان محبـت قدم زنیم

خود را شریک شادی شاه و گدا کنیم

شکرانه سلامت عشاق زنده‌دل

در معبد صفا و محبت دعا کنیم

صـاحب نظر نظری چون به ما کند

دردی ز بی‌وفایی دوران دوا کنیم

 

شعر: علی‌اکبر رفوگران